Wednesday, October 28, 2020

Khách Sạn Tiếng Anh Là Gì?

Câu hỏi: Khách sạn tiếng anh là gì?Trả lời: hotel - motel

Từ Vừng Tiếng Anh