Thursday, July 25, 2019
Câu tường thuật trong tiếng Anh

[Phải giỏi] Câu tường thuật trong tiếng Anh

Cũng như trong tiếng Việt, câu tường thuật trong tiếng Anh nghĩa là bạn gián tiếp thuật lại một câu phát biểu,...

Từ Vừng Tiếng Anh