Tuesday, August 11, 2020

Thì Quá khứ đơn

Định nghĩaCác Past Simple còn gọi là quá khứ đơn , được sử dụng cho những hành động trong quá khứ...

Từ Vừng Tiếng Anh