Thursday, September 12, 2019

Trạng từ là gì?

Một trạng từ là một phần của lời nói cung cấp mô tả lớn hơn cho một động từ , tính từ , một trạng từ khác, một...

Từ Vừng Tiếng Anh