Sunday, February 16, 2020

Nội động từ & ngoại động từ trong tiếng Anh

Một động từ chuyển tiếp là một động từ được sử dụng với một đối tượng : một danh từ , cụm từ hoặc đại từ chỉ người hoặc vật bị ảnh...

Từ Vừng Tiếng Anh