Sự hình thành câu là một trong những thành phần quan trọng để viết tốt. Có một số dạng câu bạn có thể sử dụng trong bài viết của mình – đơn giản, phức tạp, phức tạp và phức tạp – và biết cách sử dụng tất cả chúng sẽ cho phép bạn diễn đạt ý tưởng của mình một cách rõ ràng và rất chi tiết. Bạn cũng sẽ có thể thêm đa dạng vào công việc của bạn để giữ cho người đọc quan tâm.

Trong tất cả các cấu trúc câu, câu phức phức tạp thường dài nhất và liên quan nhiều nhất. Điều này là do họ kết hợp hai loại câu khác nhau thành một câu dài. Để cụ thể, một câu phức hợp kết hợp một câu ghép với một câu phức .

Điểu khoản hình thành câu

Trước khi bạn bắt đầu viết các câu phức, bạn sẽ cần hiểu hai loại mệnh đề trong một câu. Mệnh đề là bất kỳ phần nào của câu bao gồm chủ ngữ và động từ.

Bản thân từ “mệnh đề” không nhất thiết mô tả một câu hoàn chỉnh. Tuy nhiên, các câu đơn giản được tạo thành từ một mệnh đề độc lập , có thể đứng một mình như một câu hoàn chỉnh. Ví dụ:

 • Erin loves her brother.
 • The dog ran off.
 • I am tall.

Mỗi câu trên có một chủ ngữ và động từ, và nó đứng một mình như một ý tưởng hoàn chỉnh. Đây là một mệnh đề độc lập hoặc một câu đơn giản hoàn chỉnh.

Các loại mệnh đề khác là một mệnh đề phụ thuộc . Đây không phải là câu hoàn chỉnh, nhưng chúng có chứa một danh từ và một động từ. Ví dụ:

 • When I come home
 • If you sell the most cookies
 • Because she is so smart

Lưu ý rằng mỗi mệnh đề này bắt đầu bằng một đại từ quan hệ . Đây là từ biến mệnh đề độc lập thành mệnh đề phụ thuộc phải gắn với mệnh đề độc lập khác. Nó không thể đứng một mình. Bạn cần thêm thông tin để hoàn thành suy nghĩ.

Câu ghép (Compound)

Câu ghép (Compound) được hình thành bằng cách kết hợp hai mệnh đề độc lập. Ví dụ:

 • Erin loves her brother, and he loves her too.
 • The dog ran off, but I didn’t care.
 • I am tall, yet she is short.

Lưu ý rằng khi các mệnh đề độc lập được nối, chúng cần kết hợp phối hợp giữa chúng. Phối hợp liên kết bao gồm các từ sau:

 • for
 • and
 • nor
 • but
 • or
 • yet
 • so

Khi bạn viết một câu ghép, bạn cần sử dụng dấu phẩy trước khi phối hợp để chấm câu chính xác.

Câu phức (Complex)

Khi một mệnh đề phụ thuộc được nối với một mệnh đề độc lập, nó tạo thành một câu phức tạp. Mệnh đề phụ thuộc có thể đến ở đầu hoặc cuối câu. Ví dụ:

 • When I come home, I will eat dinner.
 • If you sell the most cookies, you will win the prize.
 • The college gave her a scholarship because she is so smart.

Lưu ý rằng khi bạn đặt mệnh đề phụ thuộc ở đầu câu, bạn cần đặt dấu phẩy sau nó . Khi mệnh đề phụ thuộc ở cuối câu, không yêu cầu dấu phẩy.

Câu phức hợp (Complex + Compound)

Như tên cho thấy, một câu phức hợp mang cả hai dạng câu này lại với nhau. Nghĩa là, nó chứa ít nhất hai mệnh đề độc lập (như câu ghép) và ít nhất một mệnh đề phụ thuộc (như câu phức). Ví dụ:

Lưu ý rằng mệnh đề phụ thuộc có thể ở đầu, giữa hoặc cuối của câu phức. Bất kể nó được đặt ở đâu, dấu câu tuân theo các quy tắc cho cả câu ghép và câu phức.

Điều đó có nghĩa là bạn cần đặt dấu phẩy trước khi phối hợp và, nếu có thể, một dấu phẩy khác sau mệnh đề phụ thuộc khi nó xuất hiện ở đầu câu.

Xem một số ví dụ bổ sung để cảm nhận về cách các câu phức hợp sẽ giúp bạn thêm chi tiết vào bài viết của mình:

 • When I went to the store, my parents wanted me to pick up some milk, but I didn’t have enough money.
 • Even if the child is hungry, he will never eat oatmeal, but he will always eat ice cream.
 • The man was mean because he was lonely, but his attitude only made his situation worse.
 • The dog needed a new leash, and he couldn’t go for a walk until he had one.
 • It is important to vote when the time comes, or you won’t get a say in new laws.

Tăng sự linh hoạt vào văn bản

Viết các câu phức hợp cho phép bạn rất linh hoạt để giải thích làm thế nào, tại sao hoặc khi điều gì đó xảy ra. Điều quan trọng là phải hiểu phần nào của câu là mệnh đề độc lập và mệnh đề phụ thuộc nào để bạn có thể chấm câu chính xác và tránh viết câu chạy . Khi bạn nắm vững điều này, bạn có thể tự do thêm chúng vào bài viết của mình để diễn đạt những ý tưởng phức tạp hơn một cách rõ ràng.

Để biết thêm thông tin về các loại câu và cấu trúc câu, hãy xem các ví dụ đa dạng câu của chúng tôi . Họ sẽ chỉ cho bạn cách sử dụng các loại câu khác nhau và kết hợp các câu thêm tác động đến bài viết của bạn.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here